vineri, 7 octombrie 2011

Asigurare rca ieftina

Pe piata prezenta asigurarile ieftine sunt ceva rar. Alegand asigurari rca ieftin vesti alege cea mai ieftina asigurare. De astfel este mult mai comod sa realizati o asigurare alaturi de noi, pentru ca va garantam ca asigurarile rca sunt asigurari ieftine.

Rca asigurari pentru viata, automobil sau locuinta sunt asigurari ieftine, fara costuri suplimentare. Alaturi de noi puteti realiza o asigurare ieftina si de calitate. Asigurarile rca sunt acum mult mai accesibile, iar dumneavoastra puteti alege asigurarea rca cea mai convenabila.

marți, 8 martie 2011

Talmes balmes

Toaiâ îri piele ncaiirâ, cu umerii obrajilor procini-nenţu Qchii akmgiţi şi parcâ ceva dinir-o preoteasă cgipleană obosită de rugâciuni nesfârşite.
Ilugăcmni suu saaiftcii...
Ştja ca toate celelahc femei scuitrL Eâ ca, Le.simţca privirilc ea pc atingcrea uşoari a unor arijji dc fluture. Priviri gcloase, vindicau'vc. Zâmbi şi amestecS fn ceai cu Jingnriţa dc argint. 0 cemmonîe desuctâ, care o liniştca mai binc decât ar tî iacut-o Iranchilizanicle cele mai cficiente.
Işi petrccusc zhta umbhmd după cumpăratLiri şi lacand o irrămadâ dc alte activităţi inutile. Cumpîirasc haine, lcnjerie finâ şi pierduşe o oră îmrcagâ căutând eiorapi de o anumilii nuanţă cenu.şie. Pentru cinc? Pentru ce?
Se rot îmbrăcasc şi dezbrăcase în spaţiul îngust al cabinc-lor dc probâ, si dcfiecarc datâ surpririsese în privirea vânzâioa-reior aceeaşi ieâtiteie tfe admiraţic. într-un magazin din cartie-rui Marais, chiarau2i.se 0 falît şoptiiîd: „Are asta un lookl^" Era plâcut sa te joci de-a fcmeia nonnala, Pulea să-şi spuna că e soţîa Lrăndavă a uritii cadru supcrior şi că îşi petrccc zilcle frecventând magazmele şi librâriilc-saloanc dc ceai unde se vorbeşie cu gura plină despre literatură.
„Marţi, la ora optsprezecc, mît riuc la cursuJ de bucătărie chmezcască", visa ca. „Vineri, sedînta de gimnastică tibcta-nă,.."
Era un joc, Jocul dc-a „oamenii normali". îl juca de îndată
ce iesea pe poarta vilei. straduindLt-.se să uite toud: pe Gcorges şi maniilc Itti, muzcul, animaJcle. Sc striiduia să-şi imagincze cum pntca sâ arale după-amiaza unei tinere burgiieze lăsatc în voia^ei. Seara se întorcca acasa încarcatii eu pachete pc carc le uiia mtr-un colţ şi ntci mâcar nu le desfăcca. Ştia câ nu va avea niciodaîâ ocazîa sl poarte rochtilc alese, totuşi. cu 0 grijâ meticubasă. Toatc itstea riti' erau pentru ea. în casă nţt avea

Prolog


Sarah privea cum se apropie chelncriţa deghizară în subre-ră de comeclie. cu rocliie neagrâ, şorţ alb şi boneră âcrobitâ. Era o fată lânără, probabil o dcbutamă, pe care încă o mai intiim'dau puţin clientcic acelui carricr considerat „şic". Fata puse ccai-mcul pc ma$a şi &puscîncetişor: Lapsang-sushong.. solicitând o aprobaie de Ja Sarah Tânâra fcmeie zâmbi. h plăcea ritualul pompos si ncghiob al saloanelor deceai, cu şuşotelilc lorca de spovedanie, cu secrctele imaginarc schimbatc între două în-ghiţiturj de fartă cu arlne ai gângurelilc doamnclor de cincizeci de ani, cu părul vopsit. în îoate astea exista o banalirale care o hmstea. Era o lumc blândă şi domoalâ", unde nu avea loc mciodară vreun fapt dcosebît - o enclava dc calm pe traseu] bulcvarduliti.
.Turnă puţin lichid licrbinrc peste feliuţa rotundă dc lă-mâie. Imaginea i se rerlecta în oglinzilc din fundul şahl Cu ocazia asta constată ca turbamil dc piele pe carc îl purta nu^i alunecase şi că nimeni nu putea ghici că avea craniuJ lipsit dc păr. Bra un lucra important,
Fireşte, ar fi pumt sâ folosească peruci, dar detesta acest subterfugiu care i-ar fi afectai originalitatea şi care ^ paradoxal -îi dădea impresia că e cheală. îşi zise că era frumoasă asa

joi, 10 februarie 2011

Contabilitate

Efectele economico-financiare ale modificării vitezei de rotaţie a activelor circulante pot consta fie într-o eliberare de capital, în cazul accelerării, sau o mobilizare de capital, în cazul încetinirii. Relaţia de calcul este:
E (I) = (Dz1 – Dz0)*CA1/Z
Ca principale efecte indirecte determinate de modificarea vitezei de rotaţie a activelor circulante se pot identifica:
§     Modificarea cheltuielilor financiare cu dobânzile: [(Dz1 – Dz0)*CA1/Z*K0*rd0]/1002 unde rd reprezintă rata medie a dobânzii.

§    Modificarea rezultatului financiar: - [(Dz1 – Dz0)*CA1/Z*K0*rd0]/100, menţionăm că
aceeaşi variaţie va fi obţinută şi de rezultatul curent respectiv rezultatul brut al exerciţiului;
§    Modificarea profitului net: - [(Dz1 – Dz0)*CA1/Z*K0*rd0]/100 * (1 – Cip/100), unde Cip
reprezintă cota de impozit pe profit.
Datoriile sunt utilizate şi pentru determinarea noţiunii de lichiditate, care conform
cadrului general elaborat de Consiliul IASC este definită astfel: disponibilitatea de a utiliza
numerarul în viitorul apropiat după luarea în calcul a obligaţiilor financiare aferente acestei perioade10.
Analiza echilibrului financiar pe termen scurt al întreprinderii se realizează cu ajutorul ratelor de lichiditate care conferă o viziune statică a situaţiei pe un orizont restrâns de timp; dinamizarea analizei este asigurată şi de implementarea tabloului privind fluxurile de numerar. Întreprinderile care înregistrează o rată de lichiditate redusă, dar cu un flux de numerar suficient de mare pot avea un grad de lichiditate confortabil, în schimb întreprinderile care au rate de lichiditate reduse, dar flux de numerar redus pot avea dificultăţi în onorarea obligaţiilor. Cele trei rate de lichidate sunt influenţate în mod direct de valoarea activelor circulante atât pe total pentru lichidatea generală, cât şi pe elemente componente.
Principalele informaţii privind lichiditatea sunt reprezentate de următoarele rate:
a)   Rata lichidităţii generale:
RLg = Active circulante / Datorii pe termen scurt Această rată exprimă gradul de solvabilitate pe termen scurt, respectiv proporţia în care
obligaţiile curente sunt acoperite prin conversia activelor curente în lichidităţi, corespunzător
termenelor de exigibilitate.
Valorile înregistrate de această rată pot releva fie existenţa unei marje de siguranţă,
respectiv o anumită valoare a fondului de rulment constituit în vederea asigurării solvabilităţii
pe termen scurt a întreprinderii, în cazul în care RLg > 1, fie probleme în ceeea ce priveşte
achitarea datoriilor scadente pe termen scurt, în cazul în care RLg < 1.
Creşterea mult mai accelerată a pasivelor curente faţă de activele curente va determina o
scădere a ratei de lichiditate, ceea ce semnalizează probleme de echilibru (fie imobilizarea
capitalurilor curente, fie pierdere - desfăşurarea unei activităţii neprofitabile).
b) Rata lichidităţii reduse (testul acid):
RLr = (Active curente – Stocuri) /Datorii pe termen scurt Aprecierea mai corectă a lichidităţii impune eliminarea din calcul a elementelor ce prezintă cea mai scăzută lichiditate (stocurile), practică denumită testul acid asupra capacităţii întreprinderii de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt. Relevanţa acestei rate în analiza solvabilităţii pe termen scurt a întreprinderii este asigurată în măsura în care în structura postului de clienţi nu se identifică clienţi incerţi.
c) Rata lichidităţii imediate:
RSi = Casa şi conturi la bănci/Datorii pe termen scurt Denumită şi rată de trezorerie, trebuie să aibă o valoare minimă de 0,2-0,3 pentru a reflecta o garanţie de lichiditate pentru întreprindere. Aprecierea acestei rate este însă dificilă având în vedere modificarea sa substanţială în timp.